Privacy Policy

Bekijk hier onze Privacy Policy.

Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 september 2018.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Mens & Context, gevestigd te 3062 XM Rotterdam, Goosse van der Windstraat 27. Telefoon: 06 – 44192643, e-mail: info@menscontext.nl.

Het gebruik van persoonsgegevens door Mens & Context

Mens & Context verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt tijdens gesprekken, via de e-mail, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening, doch uitsluitend nadat u daarvoor toestemming heeft verleend. Mens & Context verwerkt, afhankelijk van de opdracht, de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • Gegevens betreffende uw gezinssamenstelling
 • Inhoud van communicatie zoals e-mails
 • Gespreksverslagen/rapportages/assessments
 • CV
 • Uitslagen testen zoals: beroepentest/competentietest/loopbaanscan
 • Ziekmeldingen
 • Gegevens in een Plan van Aanpak/Probleemanalyse/Actueel Oordeel
 • Deskundigen oordeel

Mens & Context verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning, beheer van het cliëntenbestand, facturering
 • Het bieden van begeleiding op maat
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, uw werkgever, of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Mens & Context hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening
 • Het uitvoeren van de overeenkomst met u/uw werkgever

In het kader van haar dienstverlening kan Mens & Context persoonsgegevens uitwisselen, bijvoorbeeld met een potentiële nieuwe werkgever. Ook kan Mens & Context voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT- leveranciers van onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Mens & Context aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Mens & Context zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële- of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Mens & Context zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden in deze privacyverklaring genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Mens & Context zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Mens & Context passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten

U heeft het recht om Mens & Context een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Mens & Context verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
Mens & Context
Goosse van der Windstraat 27
3062 XM Rotterdam
e-mail: info@menscontext.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Mens & Context laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 september 2018.

Mens & Context kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.